Интелектуални

Skills Adaptation Decision Explorer

SADx платформа(Skills Adaptation Decision Explorer)

Целта е да се съберат данни, свързани с умения на менторите в областта на предприемачество(съществуващи, възникващи и липсващи умения и нужди, свързани с обучението). Ще бъде създадена методология, състояща се от оперативни инструменти и добри практики, групирани и подредени след подробен анализ на липсващите звена в обучителните програми. Интерактивната платформа SADx ще има за цел да подкрепи бизнес менторите и акселератори. Нейното предназначение ще бъде да състави и предостави на специалистите в сферата на предприемачеството различен набор от инструменти, свързани с вземането на решения, умения и начин на адаптация в дадена ситуация, коучинг програми и др.

Инструменти и продукти

Interactive Repository of Best Practices and Innovative Training Schemes

Добри практики и иновативни схеми на обучение

Изготвянето на каталог с добри практики събрани от партньорите с помощта на общ образец ще бъде основен инструмент за изпълнението на проекта. Събраните добри практики ще доведат до създаването на иновативни форми на обучение в сферата на предприемачеството.

Инструменти и продукти

Training plan and module's material

План на обучение

Събраните добри практики и методи на обучение ще имат за цел да доразвият и помогнат в обучението на различни преподаватели в сферата на предприемачеството, за повишаване на тяхната квалификация, както и за развитието на мрежа от бизнес училища, бизнес акселератори, публични институции и др.

Инструменти и продукти

enGAGING Guide to Community-based Inventorying of Soft and Hard Skills for entrepreneurship coaching

Създаване на ръководство свързано с необходимостта от твърди и меки умения

Изготвянето и създаването на ръководство ще бъде съсредоточено върху инструментите и методите за:

  • 1. Идентифицира на приликите и силните страни в гореспоменатите умения;
  • 2. Идентифициране на пропуски, слаби страни и различия;
  • 3. Ключови практики;
  • 4. Определяне на база за сравнение;
  • 5. Обмен и разпространение на добри практики.

Game-hacking competence profile guidelines

Гейм-хакинг ръководство

Създаване на ръководство от високо профилирани гейм-хакери, както и изграждането на обща мрежа. Изискванията за определяни на критериите ще се определят в три стъпки:

  • 1. Събиране на резултатите от тестването на курса;
  • 2. Обмен на идеи и решения между партньорите по проекта;
  • 3. Създаване на критерии за подбор на профилирани гейм-хакери.

enGAGING OER

enGAGING образователни източници

Съхраняване на образователни източници с цел до подпомогне дигиталното обучение. Целта е да се подбере необходимия образователен инструмент, необходим за развитието на определени умения и качества.

PLEF Standards and Guide

Персонална среда за обучение – стандарти и ръководство

На базата на персоналната среда за обучение(ПСО) ще бъде изградена общност в която всеки да споделя решение на даден проблем, опит и знания.