За проекта

Подход

Професионалните обучителни институции, частни компании и други заинтересовани участници в бизнес сектора са изправени пред нови предизвикателства, като това да се справят с жестоката конкуренция на пазара в областта на предприемачеството. Засилване на публично-частното сътрудничество и обмен на добри практики в контекста на ЕС е от съществено значение, за да се подобри качеството на отговорите, дадени от обучаващи институции и фирми, на промените в обществото, където творчеството и иновациите дълбоко обхваща процеса на работа и силно влияе върху съответните участници и производствен капацитет.

Обучението по предприемачество е силно интердисциплинарна област, включваща методологии и подходи от различни дисциплини. Способността да се подобрят бъдещите умения, необходими в този сектор, надарен с изключителни възможности, както и способността да се предвидят тенденциите ще позволи да се обновят компетенциите и професионалните профили в рамките на публичния и частния сектор. Проектът е възможност да се обменят добри практики, методологии, подходи и инструменти между партньорите и целевите групи, да се идентифицират и определят стратегически умения, както и да поддържа предприемачеството, като двигател за социална и икономическа трансформация.

OСпецифични цели

Проекта enGAGING е структурирана около съгласуван набор от специализирани и оперативни цели.

Идентифициране на нововъзникващите “твърди” и “меки” набор от умения, свързани с новите предизвикателства пред обучаващите в предприемаческия сектор.

Подобряване на резултатите от обучението, както и на методите на преподаване. На основа на уменията от СЦ1 ще бъде изградена методология за анализ на нуждите и правилния подход за справянето с тях.

Интегриране на МООС решения включващи експерти по Геймификеишън и преподаватели в областта на предприемачеството, с цел генериране на иновативно самостоятелно обучение и самооценка.

Оценка на обучението и уменията, чрез създаден за целта софтуер.

Консолидиране на общото разбиране за това как да се смесват гроут хакинг и геймификеишън стратегии с цел да се подобрят компетенциите на специалистите в бизнес коучинга(ГЕЙМ – ХАКЕРИ).

Създаване на уникален и единен профил за гейм-хакери.

Създаване на Virtual Learning Hub с цел да се създаде мрежа от квалифицирани гейм-хакери.